lørdag den 23. maj 2020

Påkaldelse af de hellige engle

     Almægtige, evige treenige Gud, inden vi påkalder dine tjenere, de hellige engle og kalder på hjælp fra dem, falder vi på knæ og tilbeder dig, Fader, Søn og Helligånd. Vær æret og priset i al evighed, og må alle engle og mennesker, som du skabte, tilbede, prise og tjene dig, hellige, mægtige og udødelige Gud!
     Også du, Maria, Englenes Dronning, modtag nådigt de ydmyge bønner, vi henvender os med til dine tjenere. Vi beder dig indtrængende, formidler af nåde og magtfulde forbeder, om at bringe disse vore bønner frem for den Højestes trone, for at vi må finde nåde, frelse og hjælp! Amen.
      I store, hellige engle, I er blevet givet os af Gud, til vor beskyttelse og hjælp!

Vi bønfalder jer i den Treenige Guds navn,                                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Herre, Jesu Kristi dyrebare blod,          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Jesu almægtige navn,                                                il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi sår,                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi lidelser,                 il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds hellige ord,                                                   il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Jesu Kristi Hjerte,                                         il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds kærlighed til os, de små,                       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds trofasthed mod os, de små,                  il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds barmhjertighed mod os, de små,       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Guds moders og vor moders navn,      il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Himlens og jordens dronnings navn, il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, jeres dronnings og Frues navn,             il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres egen salighed,                                               il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres troskab,                                                           il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres kamp for Guds Kongerige,                    il os til hjælp!

Vi bønfalder jer:        Dæk os med jeres skjold!
Vi bønfalder jer:        Beskyt os med jeres sværd!
Vi bønfalder jer:        Oplys os med jeres lys!
Vi bønfalder jer:        Frels os under Marias dyrebare kappe!
Vi bønfalder jer:        Skjul os i Marias hjerte!
Vi bønfalder jer:        Anbring os i Marias hænder!
Vi bønfalder jer:        Vis os vejen til livets port, vor Herres åbne Hjerte!
Vi bønfalder jer:        Led os sikkert til den Himmelske Faders hus!

Alle I ni kor af velsignede ånder,                                                    il os til hjælp!
I, livets engle,                                                                                             il os til hjælp!
I, engle for kraften i Guds ord,                                                         il os til hjælp!
I, kærlighedens engle,                                                                           il os til hjælp!
I, vore særlige ledsagere, som er blevet givet os af Gud,    il os til hjælp!

    Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges dyrebare Blod råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre                                                           Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges Hjerte råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre.                                                                                       Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Marias uplettede hjerte, jeres rene Dronnings hjerte, råber til jer, fra vores, de smås, indre.                                                Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!   

        Hellige Ærkeengel Michael!
De himmelskes hærskarers fyrste, overvinder af helvedets drage, du modtog fra Gud styrken og magten til at ødelægge de mørke magters stolthed gennem ydmyghed. Vi bønfalder dig om at hjælpe os til at have sand ydmyghed i hjertet, til altid at udføre Guds vilje med urokkelig troskab, og til sjælsstyrke under lidelser og prøvelser. Hjælp os til at stå foran Guds dommersæde!

        Hellige Ærkeengel Rafael!
Den Guddommelige kærligheds pil og medicin, vi bønfalder dig, sår vore hjerter med Guds bræn den de kærlighed og lad aldrig det sår heles, sådan at vi – også i det daglige liv – altid bliver på kærlig hedens vej og overvinder alt gennem kærlighed.

        Hellige Ærkeengel Gabriel!
Inkarnationens engel, Guds trofaste budbringer, åbn vore ører for selv den blideste advarsel og det blideste kald fra Vor Herres kærlige hjerte. Vi bønfalder dig, stå altid foran os, så vi kan forstå Guds ord rigtigt, følge det og adlyde og udføre det, som Gud kræver af os. Hjælp os til årvågenhed og parathed, sådan at Herren, når Han kommer, ikke finder os sovende.

Hjælp os store, hellige brødre, medtjenere foran Gud.
    Beskyt os mod os selv, mod vor fejhed og lunkenhed, mod vor selvoptagethed og havesyge, mod vor misundelse og mistillid, mod vor begærlighed efter tilfredsstillelse, magelighed og anerkendelse. Fri os fra syndens bånd og bundethed til verdslige ting. Fjern fra vore øjne det bind, vi selv har anbragt over dem, så vi ikke behøver at se den lidelse, der er omkring os, men selvtilfredse kan tænke på og have medlidenhed med os selv. Anbring en spore af hvileløs længsel efter Gud i vore hjerter, så vi ikke holder op med at søge efter Gud med længsel, anger og kærlighed! Søg i os Hans dyrebare blod, som blev udgydt for vor skyld. Søg i jeres Dronnings tårer, som blev grædt for vor skyld. Søg i os det stakkels, falmede, ødelagte billede af Gud, som Gud engang dannede os efter i kærlighed.    Hjælp os til at kende og tilbede Gud, at elske og tjene Ham! Hjælp os i kampen mod de mørke magter, som hele tiden jager os fra deres skjul og prøver at tyrannisere os! Hjælp os, at ingen går fortabt, men at vi en dag, jublende, må blive forenede i evig glæde!
Amen!

På alle novenens ni dage beder vi disse bønner om morgenen og kalder i dagens løb ofte på englene.
Hellige ærkeengel Michael: Stå os bi med dine engle,                                        hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Rafael: Stå os bi med dine engle,                                           hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Gabriel: Stå os bi med dine engle,                                         hjælp os og bed for os!

COPYRIGHT: Confraternity of the Guardian Angels, Innsbruck, Austria
Imprimi potest: Diocese Leria-Fatima, Portugal 1989

Ingen kommentarer:

Send en kommentar