lørdag den 23. maj 2020

Juni 2020 - nummer 2

3 Kære Læsere
4 Vor Frue af  Rosenkransen, La Naval
8 Den ærværdige Léonie Martin
12 Helligånden og levendegøreren
15 Årets valfarter - status
15 Biskoppens 25 års jubilæum
16 Kristi Legems og Blods fest
19 Kan vi lære noget af planterne?
20 Maria i Grundtvigs tanke og digtning
22 Vor Frue af Karmels fest
24 Påkaldelse af de hellige engle
27 Budskaberne fra Medjugorje
28 Sandt menneske
29 Pavens anliggender
30 Thérèse af Lisieux og epidemien 
31 Bøn: Memorare 

Vor Frue af Karmels fest

Den 16. juli fejrer vi Vor Frue af Karmels fest.
    Festen har sit navn fra bjerget Karmel i Palæstina (det nordlige Israel), et sted med en fantastisk udsigt over Middelhavet. På Karmel boede i følge 2. Kongebog profeten Elias med sine disciple. Der grundlagde han, ifølge traditionen, et kloster for dem, som i bøn og bod skulle forberede ankomsten af en ren jomfru som skulle føde Messias.
    Under korsriddertiden i 1100-tallet var der en præst ved navn Berthold, som fulgte med korsridderne fra Calabrien. Han fandt ruinerne efter Elias-klosteret og bosatte sig der "ved Elias' brønd" sammen med ti ligesindede. Antallet eremitter rundt Mariakapellet, som Berthold byggede på stedet, voksede stadig. I 1209 fik de en ordensregel (formula vitae) af patriark Albert af Jerusalem, og den blev godkendt i 1226 af pave Honorius III (1216-27). Dermed var Karmeliterordenen født, Ordo Fratrum Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo.
    Muslimernes invasion tvang imidlertid senere karmeliterne til at udvandre til Europa i 1200-tallet. De grundlagde karmeliterklostre på Cypern, på Sicilien, i det sydlige Frankrig og i England. Allerede i 1245 kunne de holde sit første generalkapitel i Aylesford i Kent i England. Den første ordens general blev Den hellige Simon Stock (†1265), som før sin indtræden i ordenen havde levet som eremit og et meget asketisk liv. Ifølge traditionen viste Guds moder sig i et syn for ham den 16. juli 1251. Hun var klædt i karmeliternes dragt og gav ham et brunt skapular som tegn på frelsen og på forbundet med Gud. Efter det syn grundlagde han et broderskab, hvor medlemmerne bar karmeliternes skapular.
    Han ledede ordenen med visdom, ændrede den til en tiggerorden (godkendt af pave Innocent IV i 1247) og bidrog til, at ordenen hurtigt spredtes ud over hele Europa. Her blev den til en af de store ordener i senmiddelalderen, stadig under beskyttelse af Vor Frue af Bjerget Karmel. Under indflydelse af Den hellige Teresa af Avila og Den hellige Johannes af Korset blev ordenen senere opdelt i to grene – de skoede og de lidt strengere uskoede karmeliter, hvoraf de to helgener tilhørte den sidste.
    Den årlige fest for Vor Frue af Karmelbjerget blev godkendt af pave Sixtus V (1585-90) og blev tildelt datoen 16. juli af pave Benedikt XIII (1724-30). Festdagen er lagt den dato, hvor Den hellige Simon Stock fik skapularet af Jomfru Maria. Derfor hedder festen også "skapularfesten".
    Skapular (lat: scapula = skulder) er et langt skulderstykke som bæres som en del af ordensdragten hos karmeliterne og i andre ordener. Det var oprindeligt et forklæde, som man brugte, når man arbejdede. Efterhånden blev det også et symbol på "Herrens åg", som ordensfolk tog på sig. Lægfolk kan få et skapular, som består af to stykker stof, som er sat på et bånd, der trækkes over hovedet, således at det ene stykke stof hænger på brystet og det andet på ryggen.
    Som katolik er det muligt at blive medlem af Karmels Skapularfællesskab ved at henvende sig til Sankt Josefs Karmel i Hillerød.
    På deres hjemmeside kan man læse, at skapularet er en del af Karmels dragt og et tegn på, at man står under Marias beskyttelse og stræber efter at ligne hende.

Det er et tegn på:
- at man vil efterfølge Jesus lige som Maria, hun som var hans mest fuldkomne discipel.
- at man er åben for Guds vilje, lytter opmærksomt til hans ord i Bibelen, ofte tager imod sakramenterne, lever et liv i bøn og i Guds nærvær, i solidaritet med vore medmennesker.
- at man er ført ind i Karmels familie og har fællesskab med Karmels helgener, som man betragter som brødre og søstre, og hvis forbillede man forsøger at følge.
- at man tror og håber på at møde Gud i evigheden, ved hjælp af Jomfru Marias forbøn og beskyttelse.
- at man især ihukommer den 16. juli, Skapularfesten, hvor karmeliterordenen fejrer sin største højtid til Vor Frue af Bjerget Karmels ære.

Skapularet lægges kun på én gang af en karmeliterpater eller en af ham delegeret præst. Bliver skapularet slidt eller taber man det, erstattes det blot med et nyt.
    Skapularet af stof kan erstattes af en skapularmedaljon, som på den ene side har et billede af den salige Jomfru Maria og på den anden side et billede af Jesu Hjerte. Medaljonen skal velsignes af en præst.Skrevet af Anne Balleby

Kilde: Hjemmeside Katolsk Kirke, Norge 
og hjemmeside for Sankt Josefs Karmel

Påkaldelse af de hellige engle

     Almægtige, evige treenige Gud, inden vi påkalder dine tjenere, de hellige engle og kalder på hjælp fra dem, falder vi på knæ og tilbeder dig, Fader, Søn og Helligånd. Vær æret og priset i al evighed, og må alle engle og mennesker, som du skabte, tilbede, prise og tjene dig, hellige, mægtige og udødelige Gud!
     Også du, Maria, Englenes Dronning, modtag nådigt de ydmyge bønner, vi henvender os med til dine tjenere. Vi beder dig indtrængende, formidler af nåde og magtfulde forbeder, om at bringe disse vore bønner frem for den Højestes trone, for at vi må finde nåde, frelse og hjælp! Amen.
      I store, hellige engle, I er blevet givet os af Gud, til vor beskyttelse og hjælp!

Vi bønfalder jer i den Treenige Guds navn,                                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Herre, Jesu Kristi dyrebare blod,          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Jesu almægtige navn,                                                il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi sår,                          il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved alle Vor Herre Jesu Kristi lidelser,                 il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds hellige ord,                                                   il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Vor Jesu Kristi Hjerte,                                         il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds kærlighed til os, de små,                       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds trofasthed mod os, de små,                  il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved Guds barmhjertighed mod os, de små,       il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Guds moders og vor moders navn,      il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, Himlens og jordens dronnings navn, il os til hjælp!
Vi bønfalder jer i Maria, jeres dronnings og Frues navn,             il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres egen salighed,                                               il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres troskab,                                                           il os til hjælp!
Vi bønfalder jer ved jeres kamp for Guds Kongerige,                    il os til hjælp!

Vi bønfalder jer:        Dæk os med jeres skjold!
Vi bønfalder jer:        Beskyt os med jeres sværd!
Vi bønfalder jer:        Oplys os med jeres lys!
Vi bønfalder jer:        Frels os under Marias dyrebare kappe!
Vi bønfalder jer:        Skjul os i Marias hjerte!
Vi bønfalder jer:        Anbring os i Marias hænder!
Vi bønfalder jer:        Vis os vejen til livets port, vor Herres åbne Hjerte!
Vi bønfalder jer:        Led os sikkert til den Himmelske Faders hus!

Alle I ni kor af velsignede ånder,                                                    il os til hjælp!
I, livets engle,                                                                                             il os til hjælp!
I, engle for kraften i Guds ord,                                                         il os til hjælp!
I, kærlighedens engle,                                                                           il os til hjælp!
I, vore særlige ledsagere, som er blevet givet os af Gud,    il os til hjælp!

    Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges dyrebare Blod råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre                                                           Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Vor Herre og Konges Hjerte råber til jer om hjælp fra vores, de smås, indre.                                                                                       Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!
Marias uplettede hjerte, jeres rene Dronnings hjerte, råber til jer, fra vores, de smås, indre.                                                Skynd jer, hjælp os, vi bønfalder jer!   

        Hellige Ærkeengel Michael!
De himmelskes hærskarers fyrste, overvinder af helvedets drage, du modtog fra Gud styrken og magten til at ødelægge de mørke magters stolthed gennem ydmyghed. Vi bønfalder dig om at hjælpe os til at have sand ydmyghed i hjertet, til altid at udføre Guds vilje med urokkelig troskab, og til sjælsstyrke under lidelser og prøvelser. Hjælp os til at stå foran Guds dommersæde!

        Hellige Ærkeengel Rafael!
Den Guddommelige kærligheds pil og medicin, vi bønfalder dig, sår vore hjerter med Guds bræn den de kærlighed og lad aldrig det sår heles, sådan at vi – også i det daglige liv – altid bliver på kærlig hedens vej og overvinder alt gennem kærlighed.

        Hellige Ærkeengel Gabriel!
Inkarnationens engel, Guds trofaste budbringer, åbn vore ører for selv den blideste advarsel og det blideste kald fra Vor Herres kærlige hjerte. Vi bønfalder dig, stå altid foran os, så vi kan forstå Guds ord rigtigt, følge det og adlyde og udføre det, som Gud kræver af os. Hjælp os til årvågenhed og parathed, sådan at Herren, når Han kommer, ikke finder os sovende.

Hjælp os store, hellige brødre, medtjenere foran Gud.
    Beskyt os mod os selv, mod vor fejhed og lunkenhed, mod vor selvoptagethed og havesyge, mod vor misundelse og mistillid, mod vor begærlighed efter tilfredsstillelse, magelighed og anerkendelse. Fri os fra syndens bånd og bundethed til verdslige ting. Fjern fra vore øjne det bind, vi selv har anbragt over dem, så vi ikke behøver at se den lidelse, der er omkring os, men selvtilfredse kan tænke på og have medlidenhed med os selv. Anbring en spore af hvileløs længsel efter Gud i vore hjerter, så vi ikke holder op med at søge efter Gud med længsel, anger og kærlighed! Søg i os Hans dyrebare blod, som blev udgydt for vor skyld. Søg i jeres Dronnings tårer, som blev grædt for vor skyld. Søg i os det stakkels, falmede, ødelagte billede af Gud, som Gud engang dannede os efter i kærlighed.    Hjælp os til at kende og tilbede Gud, at elske og tjene Ham! Hjælp os i kampen mod de mørke magter, som hele tiden jager os fra deres skjul og prøver at tyrannisere os! Hjælp os, at ingen går fortabt, men at vi en dag, jublende, må blive forenede i evig glæde!
Amen!

På alle novenens ni dage beder vi disse bønner om morgenen og kalder i dagens løb ofte på englene.
Hellige ærkeengel Michael: Stå os bi med dine engle,                                        hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Rafael: Stå os bi med dine engle,                                           hjælp os og bed for os!
Hellige ærkeengel Gabriel: Stå os bi med dine engle,                                         hjælp os og bed for os!

COPYRIGHT: Confraternity of the Guardian Angels, Innsbruck, Austria
Imprimi potest: Diocese Leria-Fatima, Portugal 1989

mandag den 18. maj 2020

Sankt Johannes Paul II 100 år


  💛  💚  💙  ❤️  Tillykke på dagen - STO LAT - Happy Birthday - Buon compleanno ❤️  💙  💚  💛


torsdag den 7. maj 2020

Biskoppens 25 års jublilæum

Biskop Czeslaw på Åsebakken 2016
I dag, den 7. maj, har vor biskop 25 års jubilæum som biskop. På grund af de nuværende restriktioner kan kirken ikke holde en fest for ham. Men alle kan bede for ham. I bønnebogen “Ved Guds hånd” kan man finde nedenstående bøn:

“Gud, du er de troendes hyrde i al evighed og styrer din Kirke på mangfoldige måder med kærlighedens magt. Giv, at din tjener Czeslaw Kozon, som du har sat i spidsen for dit folk, på Kristi vegne må være en hyrde for sin hjord, trofast undervise i troen, forestå den hellige gudstjeneste og lede ved at tjene. Ved Kristus, vor Herre. Amen”fredag den 1. maj 2020

Rosenkransbøn hjemme og på nettet

Maj er Marias og rosenkransens måned

Sub Tuum Præsidium - Til din beskyttelse er en af de bønner, pave Frans har foreslået os at bede i maj måned sammen med rosenkransen.
Ave Maria opfordrer som altid alle til at bede mindst et led af rosenkransen hver dag.
Til din beskyttelse tager vi
vor tilflugt,
hellige Gudsmoder!
Vend dig ikke bort fra os,
når vi anråber dig i vor nød,
men fri os altid ud fra alle farer,
du herlighedsfulde og velsignede Jomfru.
Amen.
   P. Benny i Esbjerg beder hver aften klokken 18 en rosenkrans i kirken i Esbjerg og opfordrer os alle til at tilslutte os. Vi kan følge med på nettet her: Rosenkransbøn
  Og på samme tid sidder p. Mariano foran sakramentet i en af de 4 kirker i Sankt Josefs sogn og beder et af rosenkransens 4 mysterier.

   Lad os i disse urolige tider hvor mange af vore medmennesker er bekymrede på grund af corona-virussen, bede Gud om at Han på forbøn af Vor Frue af Lourdes må give os fornyet tillid, håb og fred i vore hjerter.
     Maria,  i denne tid hvor mange mennesker frygter for deres liv, beder vi til dig og lægger vort liv i dine hænder. Du er Guds smil, du genspejler Kristi lys, er Helligåndens bolig, og udvalgte Bernadette i hendes ydmyghed. Du er mogenstjernen, døren til Himlen og den første af de opstandne. Vi beder dig: Hjælp de syge og dem der plejer dem. Tag imod de døde og trøst deres familier.


- - - - - - - - - -

Den nordiske bispekonferences bøn i corona-epidemien.

Herre Jesus Kristus, send din hellige Ånd over vor verden, som er påvirket af Corona-virussen. Helbred i din godhed de syge, beskyt os mod infektion, styrk dem, der plejer de syge. Hjælp os alle med at omvende os og stole på dig. Amen.

Hellige Maria, de syges helse, bed for os
Hellige Josef, bed for os.
Hellige Ansgar, bed for os.
Hellige Birgitta, bed for os.
Hellige Henrik, bed for os.
Hellige Olav, bed for os.
Hellige Thorlak, bed for os.
Alle de nordiske helgener, bed for os.
Alle Guds engle og helgener, bed for os.